De anderen helpen de voordelen van Gegalvaniseerde tackernagels realiseren

92 21. SPOUWMUURISOLATIE spouwmuurisolatie - meestal Een post "spouwmuurisolatie" omvat al die leveringen en werken wegens het realiseren aangaande de thermische spouwisolaties voor gevelmetselwerk, het navullen betreffende spouwmuren en akoestische en thermische isolaties tussen een woningscheidende wanden. Materialen Een isolatiematerialen bestaan weersbestendig, rotbestendig, niet onderhevig aan krimp en beschikken over ons geringe wateropname. Ze mogen nauwelijks voedingsbodem vormen ofwel verrichten opkomen vanwege ongedierte, bacteriën ofwel schimmels en tasten een verschillende bouwelementen ook niet met. Beschadigde plaatdelen mogen ook niet verwerkt geraken. Enig producten waarvan de hierna vermelde λ-waarde kan aangetoond geraken betreffende de gedeclareerde λd-waarde vermeld in een CE-marking, ATG/H ofwel ETA, ofwel betreffende een rekenwaarde λui vermeld in EPBproductgegevensdatabank (EPBD) geraken aanvaard. Een λ-waarde dien geldig bestaan voor de toegepaste elpee- of laagdikte(s) spouwmuurisolatie buitenspouwblad - algemeen Gedeeltelijke ofwel volledige spouwvulling betreffende stijve ofwel halfstijve isolatieplaten. Een spouwopvatting stemt overeen betreffende een uitvoeringsmodaliteiten met dit parement (zie handige bepalingen in hoofdstuk 22 gevelmetselwerk). Een werken omvatten: de voorbereiding van het oppervlak; de levering en de plaatsing over een isolatieplaten en eventuele vochtfolies ofwel dichtingsmembranen; de levering en een plaatsing met een eventuele bevestigingstoebehoren; dit onderhouden met eventuele uitsparingen wegens leidingen, doorvoeren, enz. Materialen Een afstandhouders (voor onvolledige spouwvulling) welke op een spouwhaken bevestigd geraken, bestaan vriendelijk aan het isolatiemateriaal. Een montuur is ter goedkeuring voorgelegd. Een voorschriften overeenkomstig tabel 2 van dit Informatieblad aangaande dit BUtgb Geïsoleerde spouwmuren met gevelmetselwerk zijn aangaande toepassing en aan te vullen betreffende een bepalingen betreffende de specifieke ATG s en ETA s.

224 geluidsdempers ronde geluiddempers voor plaatsing tussen de kanalen FH st, bouwstof & uitvoering Dit betreft dit leveren, posten en verbinden op dit kanalennet van de nodige geluiddempers, i.f.v. de noodzaak en in overeenstemming met een uitstippelen en meetstaat. De materialen waaruit de dempers bestaan samengesteld moeten onbrandbaar, onbederfbaar, reukloos, bestand tegen knaagdieren en insecten en tegen luchterosie voor de optredende luchtsnelheden. Hun constructie en afmetingen geraken bepaald via : dit luchtdebiet, de gewenste demping, het maximaal toelaatbare stromingsgeluid veroorzaakt door een demper. Een behuizing kan zijn van gegalvaniseerd staal met een dikte over minimaal 0,7 mm en minimaal de dikte over de kanalen met dezelfde afmetingen. Dit geluidsabsorberend bouwstof bestaan uit minerale wol (> 50 kg/m3) betreffende ons minimum dikte betreffende 50mm, bekleed betreffende ons glasvlies, ons dun polyestervlies, of een geperforeerde staalplaat om erosie betreffende de minerale wol te verhinderen tot ons luchtsnelheid betreffende twintig m/s. Vanwege bestelling legt de installateur een uitvoeringsschema voor waarop alle geluiddempers met hun exacte afmetingen en karakteristieken (technische fiches met gebruikte materialen, constructie, afmetingen, dempingsgegevens, geluidsvermogenniveaus aangaande de stromingsgeluiden ) bestaan aangegeven.

Wanneer door een aannemer ons partij zogenoemd (aan BENOR ofwel ATG) gelijkwaardige producten voorgesteld wordt, toont een aannemer vooraf en op zijn onkosten een gelijkwaardigheid met met een gemotiveerde nota opgesteld in dit Nederlands. Die nota omvat alle stavingsstukken bijvoorbeeld auditrapporten, proefuitslagen,, opgemaakt door een officieel erkend onafhankelijk laboratorium. Ingeval een gelijkwaardigheid niet aanvaard is door een aanbestedende overheid zal die overgaan tot een volledige partijkeuring ten laste over een aannemer. De betrokken middelen mogen niet verwerkt worden alvorens alle gevolgen positief zijn. De aannemer bezit in dit geval nimmer recht op schadevergoeding noch op termijnverlenging aannemingsmodaliteiten materialenlijst PM De aannemer legt op belangstelling van een architect ofwel het Bestuur bij aanvang betreffende een werken en/ofwel minimaal 15 dagen wegens iedere bezorging ofwel verwerking ons lijst ter goedkeuring voor aangaande al die te benutten materialen en systemen, tezamen betreffende bijhorende representatieve stalen, kleurkaarten, technische fiches en eventueel voorgeschreven keuringsattesten. Wanneer dit gevraagd wordt, zal een aannemer een materialen, vanwege een aanvang over de werken, laten beproeven. Materialen De materialen worden zoveel mogelijk in recycleerbare verpakking voor vmb afgeleverd. Dit verpakkingsmateriaal is systematisch gesorteerd op de werf. Vlarema is met toepassing. Een aannemer toont met een hand aangaande de veiligheidsfiche (Safety Data Sheet) of een technische fiche met het er voor een fabricage betreffende een gebruikte materialen geen stoffen verhelpen die wanneer funest beschouwd worden via de Europese richtlijn 67/548/EEC. Afwerkingsmaterialen en -middelen welke in aanraking staan betreffende een binnenomgeving aangaande dit gebouw mogen nauwelijks stoffen bevatten welke kankerverwekkend (R40, R45, R49), mutageen (R46, R68), funest ofwel giftig voor de voortplanting (R60, R61, R62, R63) of toxisch (R23, R24, R25, R26, R27, R28) zijn. Hierbij wordt verwezen naar de Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008. Portiersgebouw containerpark Boom 51

242 De kabels bevatten x reeks koperen geleiders, welke omhuld bestaan via een dubbele hoog performante keramische compound isolatielaag in een genormaliseerde kleurcombinaties (Blauw / Zwart / Bruin / Grijs / Geel-Groen). Een x aantal kabels worden samengehouden via een thermoplastische, halogeenvrije, vulling, binnen ons polyolefin vlam vertragende mantel. De kabel wordt gewapend door rondom een binnenmantel een gegalvaniseerd stalen band te publiceren. Mits buitenmantel word een vlam vertragende polyolefin mantel aangebracht. BUIZEN & BEVESTIGINGSMIDDELEN Een kabelbuizen dienen te vervaardigd zijn uit een onbrandbaar, zelfdovend, halogeenvrij bouwstof, zij hebben het CEBEC-keurmerk. De diameter met de buizen is gekozen, in functie met het reeks en een maximumdiameter aangaande een draden die erin moeten getrokken geraken, overeenkomstig de aanduidingen op dit ééndraadschema. Een inwendige afmetingen aangaande de kabelbuizen en hun aansluitbenodigdheden horen te daarbij dusdanig gekozen bestaan, dat dit geoorloofd blijft de geleiders en ofwel kabels gemakkelijk te trekken en/of te verminderen na plaatsing aangaande een kabelbuizen en hun onderdelen (A.R.E.I. art ). De kabelbuizen zullen aan hun uiteinden een isolatie over de geleiders niet mogen aantasten (A.R.E.I. art.207-4c). Stalen aangaande de aan te wenden bevestigingsmiddelen (klemmen, kabelgoten, zadels, beugels, pluggen en schroeven) geraken voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd juiste Bestuur. Meestal Dit plaatsen en bevestigen betreffende de kabelbuizen gebeurt overeenkomstig A.R.E.I. art Behoudens andersluidende bepalingen gelden onderstaande voorschriften : Alle leidingen geraken onzichtbaar aangelegd. Alle muren bestaan in zichtmetselwerk, bestaande uit volle betonblokken. De aannemer elektriciteit voorziet in samenspraak betreffende de hoofdaannemer tijdig een nodige wachtbuizen via de betonblokken. Al die aansluitdozen die ingewerkt moeten worden bestaan betreffende het type wegens inbouw in nep wanden. Een gaten in de betonstenen worden voor plaatsing aangaande de stenen geboord betreffende ons klokboor.

112 35. AFDICHTING & AFWERKING PLAT DAK afdichting & afwerking plat dak - algemeen Die post omvat al die leveringen en werken tot het realiseren van een voorziene platdakdichting tot ons afgewerkt en waterdicht volkomen. Een werken omvatten: het nazicht en een voorbereiding van dit draagvlak in coördinatie met een post 34 Thermische isolatie plat dak; een service en verwerking over een voorgeschreven dakdichtingslagen, inclusief alle noodzakelijke scheidingslagen, primers, lijmen, bevestigingsmiddelen en toebehoren; het aanwerken over een dakdichting rond koepels, rookkanalen, ventilatiekanalen, e.d.; een waterdichte afwerking en aansluiting (of herstelling) van een dakdichting ter hoogte betreffende de dakranden, gevelopstanden en eventuele aangrenzende constructies; een eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen; de eventuele te voorziene ballast; de gebeurlijke onkosten voor een proeven op een waterdichtheid. Materialen De eerstvolgende normen zijn integraal aangaande toepassing: TV Dit platte dak: opbouw, materialen, uitvoering, verzorging (WTCB) NBN B Dakopbouw betreffende afdichtingen - Bitumen- ofwel kunststoffolies. Een dichtingssystemen beschikken aan ons doorlopende technische goedkeuring aangaande een Butgb, EUtgb ofwel gelijkwaardig voor inzet binnen de voorziene dakopbouw. Voor onverenigbaarheden tussen het vooropgestelde dakafdichtingssysteem en een dakopbouw (dakvloer, dampscherm, isolatie- en dichtingssysteem) stelt de aannemer een ontwerper onmiddelijk op een hoogte en dient dit advies van een fabrikant te worden ingewonnen. Bij inzet zonder bijkomende schutlaag fungeert gekozen voor een UV-bestendige eindlaag. De uitvoering gebeurt volgens TV Dit platte dak: opbouw, materialen, uitvoering, onderhouden en TV Aansluitingsdetails voor platte daken: algemene principes. Dit daksysteem en voorziene bevestigingswijze behoren te een aangrijpende windlasten kunnen opnemen. Zo een windweerstand over gekleefde systemen onvoldoende zouden zijn, fungeert bijkomend ballast te worden voorzien, inbegrepen in een eenheidsprijs.

Ontwerp Een voorzijde is waarneembaar aan een afgeronde en brede warmwaterkanalen welke een ononderbroken profiel vormen. Een radiator is voorzien van een fabrieksmatig voorgemonteerd bovenrooster en twee zijbekledingen. Een aanvoerbuis is geïntegreerd in een Portiersgebouw containerpark Boom 207

Een legmortel dien verenigbaar bestaan betreffende eventuele toe te passen voegmortels. VERVOER - LEVERING De dorpels, plinten en dekstenen worden geleverd op paletten en zijn here bij het transport vlak gestapeld en afgedekt. Op de werf worden ze vlak gestapeld en beschermd tegen de weeromstandigheden, op ons beschutte geventileerde plaats ofwel onder een dekzeil. VERWERKING De dorpels, plinten en dekstenen worden vol en zat in de mortel gelegd, waarbij er wordt op toegezien dat de uitgestreken mortellaag dikker wordt aangebracht vervolgens een afstandswiggen. Een voegen horen te overal even dik en rechtlijnig bestaan. Een breedte met lint- en stootvoegen stemt overeen betreffende die over dit gevelmetselwerk waarin ze geraken geïntegreerd. Bij droog weer worden kleine elementen vooraf bevochtigd. Ook de leg- en stootvlakken met omvangrijke elementen moeten vóór verwerking worden nat gemaakt, opdat dit drinkwater ook niet via capillariteit uit de mortel is opgeslorpt. De aansluitingen (klap- en lintvoegen) betreffende dit buitenspouwblad geraken juist betreffende mortel gevuld; aan de buitenkant blijven de voegen tot 2 cm diepte open wanneer het parement naderhand opgevoegd is. Een nodige voorzorgen geraken genomen teneinde een verzorgd en onbesmeurd uitzicht aan een ingemetste gevelelementen te melden en dit te behouden. Na dit leggen geraken de stootvoegen met mortel opgevuld. Ieder rechtstreeks contact tussen binnenen buitenspouwblad moet geraken vermeden. Een tussen te plaatsen materialen dienen te verenigbaar bestaan betreffende een voegvulling betreffende dit buitenschrijnwerk. Keuring Na plaatsing en tot de voorlopige oplevering worden de elementen beschermd anti beschadiging of bevuiling. Beschadigde elementen kunnen bij de voorlopige oplevering geraken geweigerd en zullen vernieuwen worden op onkosten betreffende een aannemer. Portiersgebouw containerpark Boom 100

H. kunnen in dit geval verrekend geraken met de hand betreffende een in de prijsopgave vermelde eenheidsprijzen. Een hoeveelheden van de posten betreffende vermoedelijke hoeveelheden VH mogen ook niet gewijzigd worden. Art.14 Info - aanvullend Door in te schrijven op die opdracht verklaart een inschrijver dat hij bij dit opstellen over zijn prijsopgave rekening bezit gehouden met de verplichtingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden welke gelden op een regio waar de prestaties geraken uitgevoerd. Art.16 Heffingen aanvullend/vervangend De eenheidsprijzen dienen te zijn opgegeven excl. B.T.W. Vanwege IGEAN geldt dit B.T.W.-stelsel verlegd: Vrijstelling van BTW BTW verlegd - BTW- Wetboek, artikel 51, twee - K.B. nr.5, art.20, twee. Art.19 Bestaan inbegrepen in de prijs aanvullend/wijzigend/vervangend Alle taken welke uit hun aard afhangen van of samenhangen betreffende die welke in de opdrachtdocumenten zijn beschreven, tevens mits ook niet alle werken nominatief in de samenvattende opmeting verhelpen. Bestaan ook inbegrepen: - 2. Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten bestaan inbegrepen in de eenheidsprijzen en globale prijzen van de opdracht wegens werken, al die onkosten, maatregelen en lasten welke inherent bestaan aan de uitvoering met een opdracht, met name : 3 in voorkomend geval, de maatregelen opgelegd door de regelgeving inzake bescherming en gezondheid betreffende een werknemers voor een uitvoering aangaande hun werk; Portiersgebouw containerpark Boom 22

132 Inzet Binnenzijde en buitenzijde inkomdeuren hang- en sluitwerk toebehoren stormketting FH st Stormketting uit verzinkt staal omhuld betreffende kunsstof beschermhoes Meting aard over de overeenkomst: in stuks. Inzet Binnenzijde buitendeuren beglazing - doorgaans Service en plaatsing over alle voorziene beglazingstypes betreffende inbegrip van alle toebehoren, de steunblokjes, dichtingsbanden, afdichtingskitten,. Materialen Al die glasproducten hebben een CE-markering betreffende bijhorende prestatieverklaring (DoP). Ieder beglazingselement draagt op een binnenzijde betreffende ons afstandhouder een merkteken met de titel met een fabrikant, de U-waarde, de voorziene tussenafstand en datum met fabricatie. Onderstaande normen en richtlijnen bestaan meestal over inzet: NBN S Glaswerk TV 221 Plaatsing van glas in sponningen TV 214 Drinkglas en glasproducten Mogelijkheden met beglazing TV 222 Dimensioneren met schrijnwerk onder windbelasting STS 56.2 Dichtingskitten voor gevels In functie van een gestelde prestaties kan elk glasblad aangaande een ander type zijn en/ofwel uit meerdere lagen zijn. De vereiste glasdiktes worden afgetoetst in functie van de glasoppervlakte en een opgegeven dynamische basisdruk vanwege het schrijnwerk. Voorafgaand aan een bezorging en plaatsing levert de aannemer ons kompleet overzicht van een voorziene beglazingstypes, hun prestaties en dikte betreffende de glasbladen. De karakteristieken met al die samenstellende onderdelen (profielen, drinkglas, beglazingsblokjes, rubbers, afdichtingskitten, ) dienen te onderling verenigbaar zijn inzake mogelijke fysisch-chemische interacties die een prestaties ofwel het uitzicht nadelig zullen mogen beïnvloeden.

Please aanraking the server administrator at webmaster@tackerplaza.nl to inform them ofwel the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

Garantiebewijs Garantiebewijs : 10 jaar na installatie. De berekening aangaande dit vermogen en afmetingen op fundering betreffende een regime 40 / 38 C. Dit vermelde vermogen in een meetstaat is overeenkomstig onderstaande radiatorlijst en is het omgerekend vermogen het geplaatst dien geraken. De leidingen met de radiatoren geraken aangesloten vanuit een wand. Toepassing Volgens regelen en meetstaat 2 radiatoren met afmetingen /900/ vloerverwarming - meestal De leidingen & al die systeemcomponenten aankomen steeds over één en gelijke leverancier. Daar wordt toepassing geschapen van vloerverwaming type Goed vochtig systeem, leidingen getackerd op PUR. Het vloerverwarmingssysteem zal dusdanig aangelegd worden, het voor buitentemperaturen tot -10 C en voor een opgegeven binnentemperaturen de vloeroppervlaktetemperatuur in een verblijfszone niet stijgt boven 29 C en 33 C in een randzones. Alvorens tot de plaatsing aan te gaan, zal een aannemer een legplan laten goedkeuren via de ontwerper ofwel diens afgevaardigde. Dit zal qua zones overeenstemmen betreffende hetgeen aangegeven is in dit bestek en op de uitstippelen. Dit legplan wordt in detail uitgetekend betreffende de computer. Behalve elkaar liggende kringen geraken in een verschillende kleur aangegeven om een helderheid te bevorderen. Portiersgebouw containerpark Boom 208

25 diefstal, brand of onmiddellijk welke beschadiging, op welke manier cruciaal verder. Een aannemer dien vanwege deze risico's de nodige verzekeringen afsluiten. - De aannemer is verantwoordelijk wegens dit behoud in juiste staat aangaande de openbare rijweg, met een aanliggende gebouwen, omheiningen en beplantingen over buurtbewoners. - Een aannemer kan zijn burgerlijk aansprakelijk wegens alle eventuele beschadiging aan personen en voorwerpen, ook op de bouwplaats als op een openbare wegen tijdens de werken en tot aanleiding betreffende de werken, tot op een datum betreffende de definitieve oplevering. - Iedere schadevergoeding, proceskosten, boeten enz... dienen te door de aannemer gedragen geraken, zonder dat dit bestuur op welke manier dan ook dien tussenkomen. De aannemer is burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk voor al die overtredingen op de politie- en verkeersreglement. - De aannemer dien desgewenst rekening houden betreffende de administratieve en technische prestaties in verband betreffende de aanvragen wegens vergunningen, welke deze in een eenheidsprijzen met bestaan inschrijving meerekent. - Dit indienen met dit (die) bundel(s) op fundering aangaande een inlichtingen en formulieren versterkt door een aannemer gaat gebeuren overeenkomstig een vigerende voorschriften en reglementen. - Er is almaar gewerkt volgens dit Koninklijk besluit met 16 maart 2006 desbetreffende een protectie betreffende de werknemers anti de risico s over blootstelling met asbest (B.S. 23/3/2006) en zijn wijzigingen. - Een aannemer treft al die nodige maatregelen om een materialen te identificeren waarvan vermoed wordt het ze asbest bevatten.

Achteraf worden er, ten behoeve over een warmtespreiding, metalen geleidingsprofielen in de voorgevormde groeven van deze isolatieplaten aangebracht. Ons 180 bochtelement zorgt vanwege het eenvoudig verzetten betreffende de leiding in bochten. Dit Dry Systeem kan snel en proper geïnstalleerd geraken en er hoeft nauwelijks rekening gehouden te geraken met droogtijden van smeervloeren. Ons bijkomend voordelig aangaande dit mankeren aangaande de smeervloer, kan zijn de heerlijke opwarmtijd. Dit Dry Systeem kan alleen aangewend worden in combinatie met ons 14 mm meerlagenbuis. Project: The Church of the resurrection, discotheek Locatie: België, Brussel Systeem: Dry Toepassing: Renovatie Oppervlakte: 350 m² 143

Een stenen moeten in pluizige conditie gehouden worden tot en tijdens een verwerking. Bij blokken buiten tand en groef moeten de verticale voegen ook verlijmd worden. De hoekaansluitingen tussen cellenbetonmuren plaatsvinden in overeenstemming met een voorschriften met een fabrikant. Keuring Dit reeks beschadigde stenen mag niet meer dan 5% betreffende een totale hoeveelheid verwerkte stenen bedragen. Wordt ingeval beschadiging beschouwd: Iedere gebroken steen. Iedere steen die aan verdere vervolgens een derde met zijn verticale doorsnede gescheurd is. Iedere steen waarvan dit totaal volume aangaande een rand- ofwel hoekschade meer bedraagt dan 5% betreffende dit volume aangaande een metselsteen binnenspouwblad cellenbeton/dikte 15 cm FH m3 Meting meeteenheid: per m³ meetcode: de lengte met een muren is gemeten in de as van de muren, voor kruisingen is een dikkere muur doorgemeten. Geen enkel volume wordt tweemaal in rekening gebracht. Worden afgetrokken: openingen betreffende ons oppervlakte hoger dan 0,30 m²; dit volume van constructieve elementen bijvoorbeeld lateien, balken, zo die apart gemeten worden; de opleg over draagvloeren. aard betreffende overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Inzet Binnenspouwblad dakrand en 6
7
8
9 rij op betonplaat. Portiersgebouw containerpark Boom 89

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *